Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky užití webových stránek www.propesko.cz

 

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.propesko.cz , provozovaných společností Partner in Pet Food CZ s.r.o., IČ 241 67 819, se sídlem Praha 13 – Nové Butovice, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184949 (společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o. dále jen jako „Společnost PPF CZ“ a internetové stránky www.propesko.cz dále jen jako „Stránky PROPESKO“) třetími osobami (dále jen „Podmínky“).
 2. Všechny osoby, které navštěvují Stránky PROPESKO (dále jen „Uživatelé“) poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, jsou povinny tak učinit před započetím užívání Stránek PROPESKO.
 3. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek PROPESKO je Společnost PPF CZ, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky PROPESKO jsou určeny především pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice. Společnost poskytující přímé a trvalé uložiště dat je WEDOS Internet, a.s. , Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 281 15 708.
 4. Jakékoli užití Stránek PROPESKO nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek PROPESKO. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Společnosti PPF CZ a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek PROPESKO.
 5. Na Stránkách PROPESKO jsou Společností PPF CZ oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti PPF CZ.
 6. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti PPF CZ použít či reprodukovat název značky PROPESKO, obchodní firmu Společnosti PPF CZ nebo logo značky PROPESKO a logo Společnosti PPF CZ, ať již samotné či v kombinaci a to z jakéhokoli titulu. Názvy a loga jsou registrovány jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. Vlastníkem těchto ochranných známek, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví je Společnost PPF CZ, která tímto upozorňuje, že bude v případě jejich zneužití tato svá práva iniciativně a v maximální možné míře bránit všem právními prostředky.
 7. Stránky PROPESKO mají za cíl informovat Uživatele především o produktech a službách, které nabízí Společnost PPF CZ. Veškerý obsah Stránek PROPESKO slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek PROPESKO byl získán ze zdrojů, které Společnost PPF CZ považuje za spolehlivé. Společnost PPF CZ i přes veškerou snahu nemůže zaručit, že poskytované informace jsou přesné a úplné. Je odpovědností každého Uživatele, aby informace uvedené na Stránkách PROPESKO používal na základě jeho vlastního uvážení, na vlastní riziko. Než učiní uživatel na základě informací na Stránkách PROPESKO jakékoli rozhodnutí, doporučuje Společnost PPF CZ prověření informací zjištěných na Stránkách PROPESKO. Společnost PPF CZ neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek PROPESKO je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách PROPESKO musí být posuzována ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách PROPESKO.
 8. Společnost PPF CZ si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek PROPESKO.
 9. Každý Uživatel užívá Stránky PROPESKO na vlastní riziko. Společnost PPF CZ nedopovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek PROPESKO.  Společnost PPF CZ dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek PROPESKO a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost PPF CZ nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek PROPESKO a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost PPF CZ neodpovídá ani neručí za závazky osoby, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na ‚Stránkách PROPESKO. Společnost PPF CZ není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Společnost PPF CZ neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách PROPESKO. Autorské články a komentáře uveřejněné na Stránkách PROPESKO nevyjadřují stanovisko Společnosti PPF CZ a nejsou jejími oficiálními zprávami.
 10. Společnost PPF CZ neodpovídá za obsah internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek PROPESKO, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Společnost PPF CZ neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky PROPESKO, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.
 11. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučuje Společnost PPF CZ Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právním předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.
 12. Marketingová komunikace Stránek PROPESKO je zajišťována Společností PPF CZ. Tato komunikace je zajišťována i prostřednictvím odpovědního formuláře na dotazy Uživatelů v sekci napište nám. Pro komunikaci zprostředkovanou sekcí napište nám, platí stejné podmínky jako pro užití Stránek PROPESKO. Pokud Uživatel poskytne, v rámci dotazu v sekci napište nám, Společnosti PPF CZ osobní údaje, dává tím souhlas s užitím poskytnutých osobních údajů a Společnost PPF CZ má do odvolání právo zpracovat a používat uživatelem sdělené údaje nejen pro reakci na dotaz, ale i na marketingové účely, vývoj a zlepšení služeb Společnosti PPF CZ, mateřských a dceřiných společností skupiny Společnosti PPF CZ a dalších společností skupiny Společnosti PPF CZ a to i prostřednictvím třetích osob pověřených Společností PPF CZ. Poskytnutím e-mailové adresy v rámci dotazu v sekci napište nám Uživatel rovněž dává souhlas k tomu, aby mu Společnost PPF CZ e-mailem zasílala svá obchodní sdělení. Režim nakládání s osobními údaji poskytnutými Uživatelem se řídí platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů dle tohoto bodu.
 13. Pro rozlišení jednotlivých uživatelů a individuálních nastavení některých služeb používají Stránky PROPESKO soubory cookies. Jedná se o soubory, které provozovatel ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť internetové stránky, která podle cookies při další návštěvě uživatele pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Neslouží ani k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Cookies rovněž slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů. Jde o anonymní data, která nemají vazbu na jiné typy cookies.
 14. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách PROPESKO. Společnost PPF CZ si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnt. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15.09.2014
 15. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím Stránky PROPESKO a nadále je nepoužívejte.

Nabídka produktů

Nejprodávanější výrobky